REGULAMIN

Niniejszy dokument określa warunki dostępu i korzystania ze strony internetowej, zwany będzie dalej: "Ogólne warunki".
Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania ze strony internetowej zobowiązany jest do zapoznania się, przestrzegania oraz akceptacji Ogólnych warunków, bez ograniczeń i zastrzeżeń.
 OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU NA LINI AUTOBUSNADMORZE.PL W FIRMIE MAXPOL SP. Z O.O. 
PRZEWOŹNIK 
Przewoźnik podejmuje się dołożyć wszelkich starań, aby przewieźć Pasażera i jego bagaż w odpowiednim czasie, zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy. Godziny wyjazdu i przyjazdu wykazane w rozkładach jazdy mogą ulec zmianie, nie są objęte gwarancją i nie stanowią części umowy przewozu. Przewoźnik nie odpowiada za opóźnienia lub odwołania kursów z przyczyn od niego niezależnych. Przewoźnik jest zobowiązany do zapewnienia zastępczego środka transportu w przypadku przerwania jazdy na skutek awarii autobusu i niemożności kontynuowania jazdy. W razie konieczności Przewoźnik może zmieniać kolejnych wykonawców usługi przewozu, dokonać zmiany autokaru oraz może, w sytuacjach wyjątkowych, zmienić lub pominąć miejsca zatrzymania uwidocznione w bilecie lub rozkładach jazdy. Obsługa autokaru ma prawo usunąć osoby znajdujące się w stanie nietrzeźwym, odurzenia narkotycznego lub utrudniające wykonywanie przewozu bez zwrotu kosztów biletu. W autokarze obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów (dotyczy to również toalety) i picia napojów alkoholowych. Przewożenie zwierząt jest zabronione.
 PASAŻER 
Pasażer jest obowiązany do posiadania ważnego biletu, aktualnego zamówienia bądź zakupu biletu u kierowcy przy okazaniu wcześniejszej rezerwacji. Dopuszcza się zakup biletu bez wcześniejszej rezerwacji tylko w przypadku wolnych miejsc w autokarze w dniu wyjazdu. Pasażer winien posiadać dokument tożsamości oraz dokumenty potwierdzające przysługiwanie zniżek(legitymacje, zaświadczenia, itp.). Dzieci do 12 roku życia muszą podróżować pod opieką osoby dorosłej. W wieku od 12 do 16 lat dzieci mogą podróżować samodzielnie, muszą jednak posiadać dokument "Upoważnienie do przewozu osoby niepełnoletniej, podpisany przez rodziców bądź opiekuna prawnego. Podróżny ma obowiązek przestrzegania zaleceń obsługi autokaru. Wykupienie biletu przez podróżnego jest jednoznaczne z akceptacją warunków przewozu. 
REZERWACJE 
Rezerwacji biletów dokonuje się telefonicznie, online przez dostępne systemy bądź e-mailowo. Uwaga! Brak potwierdzenia rezerwacji oraz zapłaty za transport najpóźniej 24h przed wyjazdem jest równoznaczne ze skreśleniem z listy pasażerów. 
GODZINY ODJAZDU I PRZERWY 
Pasażerowie proszeni są o zgłoszenie się do wyjazdu najpóźniej 15 minut przed przewidzianym czasem odjazdu autokaru. W trasie czas postoju jest ustalony przez obsługę autokaru i podany do wiadomości podróżnych. Kierowca nie ma obowiązku przedłużenia przerwy ze względu na spóźnienia pasażerów. Nie przewiduje się przerw w podróży częściej, niż co 2-3 godziny. 
BILETY 
Bilet jest wystawiony imiennie i nie może być przekazany osobom trzecim. Bilet bez potwierdzenia biura, daty wyjazdu i godziny jest nieważny. Klient może wykupić bilet w jedną stronę lub od razu w obie korzystając ze zniżki. Data powrotu może być określona od razu lub ustalona telefonicznie, nie później jednak niż 3 dni przed wyjazdem z uwzględnieniem, że w niektóre dni może być już komplet pasażerów. 
ZMIANY NA BILECIE, REZYGNACJE I ZWROT KOSZTÓW 
Za zmiany na bilecie pobierana będzie stała opłata rezerwacyjna w wysokości: - zmiana daty w dniu wyjazdu traktowana jest jak rezygnacja z biletu - zmiana daty wyjazdu możliwa jest od 3 do 7 dni przed datą wyjazdu - opłata 50 PLN (pod warunkiem dostępnych miejsc) - zmiana daty wyjazdu powyżej 7 dni – bezpłatnie (pod warunkiem dostępnych miejsc) W przypadku rezygnacji z wyjazdu po wcześniejszej już zapłacie nie przewiduje się zwrotu kosztów poniesionych przez pasażera. W przypadku biletu w obie strony kwota zwracana równa się cenie biletu w jedną stronę . 
ULGI USTAWOWE 
Są stosowane według ulg ustawowych dla linii regularnej pośpiesznej. Przewidziano również indywidualne zniżki dla stałych klientów oraz sezonowe promocje a także przy zakupie biletów w obie strony. BAGAŻE Każdy pasażer z opłaconym biletem ma prawo do bezpłatnego przewozu 1 sztuki bagażu o wadze do 30 kg i o wymiarach nie większych niż 80 x 60 x 40 cm oraz niewielkiego bagażu podręcznego. Obsługa autokaru może przyjąć do przewozu dodatkowy bagaż za opłatą. Ponieważ odpowiedzialność przewoźnika za przewożony bagaż jest ograniczona pasażerowie proszeni są o nie przewożenie wartościowych rzeczy w głównym bagażu. W przypadku utraty bagażu z winy przewoźnika, maksymalna wysokość odszkodowania dotycząca opłaconego bagażu (wszystkich sztuk)nie może przekroczyć wartości biletu. Bagaż o większej wysokiej powinien być przez Pasażera ubezpieczony na jego koszt. Przedmioty pozostawione w autobusie przez nieuwagę Pasażera nie są objęte ochroną 
i odpowiedzialnością przewoźnika. 
REKLAMACJE 
Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne związane z realizacją umowy przewozowej mogą być zgłaszane w okresie do jednego miesiąca od zaistnienia okoliczności, która jest przedmiotem reklamacji. Przy zgłaszaniu reklamacji niezbędne jest opisanie zaistniałych okoliczności, wnoszone zastrzeżenia, ewentualnie doznane szkody i związane z tym roszczenia, itp., i należy je kierować listownie na adres firmy: 
Maxpol, ul. Świętego Józefa 7, 
58-305 Wałbrzych, 
osobiście lub za pośrednictwem agenta, u którego zakupiono bilet. 
Reklamacje dotyczące bagażu przewożonego w luku bagażowym można składać tylko w chwili jego wydania bezpośrednio osobie wydającej bagaż. 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy: - ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (j.t. Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późn. zmian.), - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; z późn. zmian.).
Szukaj
Stworzone przez STRONA24.PL