Kategorie
Koszyk
...jest pusty

Regulamin

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU NA LINI autobusnadmorze.pl W FIRMIE Maxpol

PRZEWOŹNIK
Przewoźnik podejmuje się dołożyć wszelkich starań, aby przewieźć Pasażera i jego bagaż
w odpowiednim czasie, zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy. Godziny wyjazdu i
przyjazdu wykazane w rozkładach jazdy mogą ulec zmianie, nie są objęte
gwarancją i nie stanowią części umowy przewozu. Przewoźnik nie odpowiada za
opóźnienia lub odwołania kursów z przyczyn od niego niezależnych.
Przewoźnik jest zobowiązany do zapewnienia zastępczego środka transportu w przypadku
przerwania jazdy na skutek awarii autobusu i niemożności kontynuowania jazdy.
W razie konieczności Przewoźnik może zmieniać kolejnych wykonawców usługi przewozu,
dokonać zmiany autokaru oraz może, w sytuacjach wyjątkowych, zmienić lub pominąć
miejsca zatrzymania uwidocznione w bilecie lub rozkładach jazdy.
Obsługa autokaru ma prawo usunąć osoby znajdujące się w stanie nietrzeźwym, odurzenia
narkotycznego lub utrudniające wykonywanie przewozu bez zwrotu kosztów biletu.
W autokarze obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów (dotyczy to również
toalety) i picia napojów alkoholowych.
Przewożenie zwierząt jest zabronione.

PASAŻER
Pasażer jest obowiązany do posiadania ważnego biletu, aktualnego zamówienia bądź
zakupu biletu u kierowcy przy okazaniu wcześniejszej rezerwacji. Dopuszcza się zakup
biletu bez wcześniejszej rezerwacji tylko w przypadku wolnych miejsc w autokarze w dniu
wyjazdu. Pasażer winien posiadać dokument tożsamości oraz dokumenty potwierdzające
przysługiwanie zniżek(legitymacje, zaświadczenia, itp.).
Dzieci do 12 roku życia muszą podróżować pod opieką osoby dorosłej. W wieku od 12 do
16 lat dzieci mogą podróżować samodzielnie, muszą jednak posiadać dokument
"Upoważnienie do przewozu osoby niepełnoletniej",podpisany przez rodziców bądź
opiekuna prawnego.
Podróżny ma obowiązek przestrzegania zaleceń obsługi autokaru.
Wykupienie biletu przez podróżnego jest jednoznaczne z akceptacją warunków przewozu.

REZERWACJE
Rezerwacji biletów dokonuje się telefonicznie, online przez dostępne systemy bądź
e-mailowo.
Uwaga! Brak potwierdzenia rezerwacji najpóźniej 24h przed jwyjazdem jest
równoznaczne ze skreśleniem z listy pasażerów.

GODZINY ODJAZDU I PRZERWY
Pasażerowie proszeni są o zgłoszenie się do wyjazdu najpóźniej 15 minut przed
przewidzianym czasem odjazdu autokaru. W trasie czas postoju jest ustalony przez
obsługę autokaru i podany do wiadomości podróżnych. Kierowca nie ma obowiązku
przedłużenia przerwy ze względu na spóźnienia pasażerów. Nie przewiduje się przerw w
podróży częściej, niż co 2-3 godziny.
BILETY
Bilet jest wystawiony imiennie i nie może być przekazany osobom trzecim. Bilet bez
potwierdzenia biura, daty wyjazdu i godziny jest nieważny. Klient może wykupić bilet w
jedną stronę lub od razu w obie korzystając ze zniżki. Data powrotu
może być określona od razu lub ustalona telefonicznie, nie później jednak niż 3 dni przed
wyjazdem.

ZMIANY NA BILECIE, REZYGNACJE I ZWROT KOSZTÓW
Za zmiany na bilecie pobierana będzie stała opłata rezerwacyjna w wysokości:
- zmiana daty w dniu wyjazdu traktowana jest jak rezygnacja z biletu
- zmiana daty wyjazdu od 5 do 7 dni przed datą wyjazdu - opłata 50 PLN
- zmiana daty wyjazdu powyżej 7 dni – bezpłatnie
W przypadku rezygnacji z wyjazdu po wcześniejszej już zapłacie nie przewiduje się zwrotu
kosztów poniesionych przez pasażera.
W przypadku biletu w obie strony kwota zwracana równa się cenie biletu w jedną stronę .


ULGI USTAWOWE (bilety jednorazowe UPRAWNIONY)
Dziecko do lat 4-ch (bez osobnego miejsca do siedzenia)
Dziecko do lat 4-ch (z osobnym miejscem do siedzenia)
Straż graniczna (na służbie)
Straż graniczna (w czasie wykonywania czynności związanych z ochroną szlaków komunikacyjnych)
Funkcjonariusze celni (na służbie)
Policjanci (na służbie)
Żandarmeria wojskowa (na służbie)
Żołnierz służby zasadniczej (lub osoba spełniaj obow tej służby w formach równorzędnych)
Osoby niewidome i ociemniałe, (jeśli nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji) - (bilety jednorazowe i miesięczne)
Przewodnik (osoba, która ukończyła 13 lat, lub pies) lub opiekun (osoba pełnoletnia) towarzyszący osobie niewidomej lub ociemniałej
Dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem (niepełnosprawna)
przy przejazdach do szkół i na leczenie (bilety jednorazowe i miesięczne)
Opiekun dziecka wymienionego w pozycji wyżej
(również w drodze „tam” i „z powrotem” – bez dziecka)
Inwalida I grupy, niezdolny do samodzielnej egzystencji
(osoba niesamodzielna – z ogólnego stanu zdrowia)
Inwalida I grupy, niezdolny do samodzielnej egzystencji
(osoba niesamodzielna – z ogólnego stanu zdrowia)
Opiekun inwalidy I grupy niezdolnego do samodzielnej egzystencji (osoby niesamodzielnej)
Inwalida wojenny i wojskowy I grupy,
kombatant I grupy lub osoba represjonowana I grupy
Inwalida wojenny i wojskowy ( grupa inna niż I )
Kombatant (wdowa, wdowiec po kombatancie i osoba represjonowana okresu powojennego)
Cywilna niewidoma ofiara działań wojennych (uznana za osobę niezdatną do samodzielnej egzystencji).
Osoby niewidome, niezdolne do samodzielnej egzystencji (bilety jednorazowe i miesięczne)
Osoby niewidome, niezdolne do samodzielnej egzystencji (bilety jednorazowe i miesięczne)
Uczniowie (do 24 l.) także przedszkolacy odbywający obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne (tylko bilety miesięczne )
Studenci (do 26 l.) szkół i uczelni o uprawnieniach szkół publicznych (tylko bilety miesięczne )
Nauczyciele ( szkół i uczelni publicznych - tylko bilety miesięczne )
Przewidziano również indywidualne zniżki dla stałych klientów oraz sezonowe promocje a
także przy zakupie biletów w obie strony.

BAGAŻE
Każdy pasażer z opłaconym biletem ma prawo do bezpłatnego przewozu 1 sztuki bagażu
o wadze do 30 kg i o wymiarach niewiększych niż 80 x 60 x 40 cm oraz niewielkiego
bagażu podręcznego. Obsługa autokaru może przyjąć do przewozu dodatkowy bagaż za
opłatą. Ponieważ odpowiedzialność przewoźnika za przewożony bagaż jest ograniczona
pasażerowie proszeni są o nie przewożenie wartościowych rzeczy w głównym bagażu.
W przypadku utraty bagażu z winy przewoźnika, maksymalna wysokość
odszkodowania dotycząca opłaconego bagażu (wszystkicg sztuk)nie może przekroczyć
wartości biletu. Bagaż o większej wysokiej powinien być przez Pasażera ubezpieczony na
jego koszt. Przedmioty pozostawionew autobusie przez nieuwagę Pasażera nie są objęte
ochroną i odpowiedzialnością przewoźnika.

REKLAMACJE
Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne związane z realizacją umowy przewozowej mogą być
zgłaszane w okresie do jednego miesiąca od zaistnienia okoliczności, która jest
przedmiotem reklamacji. Przy zgłaszaniu reklamacji niezbędne jest opisanie zaistniałych
okoliczności, wnoszone zastrzeżenia, ewentualnie doznane szkody i związane z tym
roszczenia, itp., i należy je kierować listownie na adres firmy:
Maxpol, ul. Świętego Józefa 7, 58-305 Wałbrzych, osobiście lub za pośrednictwem agenta,
u którego zakupiono bilet.
Reklamacje dotyczące bagażu przewożonego w luku bagażowym można składać tylko
w chwili jego wydania bezpośrednio osobie wydającej bagaż.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy:
- ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (j.t. Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz.
601; z późn. zmian.),
- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; z późn.
zmian.).

Akceptuję
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.